Câu hỏi của Nguyễn Hoài Thu - Hóa học lớp 7

Cho pin: (-) (Pt) H2(P = 1atm) |H+ (C=0,01), H2O | O2 (P = 2 atm) (Pt)­ (+)

 

a, Viết các phản ứng điện cực và phản ứng xảy ra trong pin

b, Tính sức điện động E của pin và ∆G của phản ứng trên ở 25oC. Biết:

φoO2,H+/H2O = 2,3 v; φoH+/H2 = 0,0 v

 •  2,304 v; - 889,43 kJ 
 • 2,304 v; - 334,27 kJ 
 • 1,037 v; - 889,43 kJ 
 • 5,134 v; - 224,86 kJ
  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: