Câu hỏi của Ngưu Ngố - Hóa học lớp 11

các bạn ơi giúp mình với  đc ko

Hoà tan hoàn toàn 10,65g hỗn hợp A một oxit kim loại kiềm và 1 oxit kim lạo kiềm thổ bằng hcl dư đc đ B.Cô cạn và điện phân nóng chảy hỗn hợp muối thu đc ở anot 3.696 g l khí C ở 27.3C,1atm và hỗn hợp kim loại D ở catot tính khối lượng D

 
  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: