Câu hỏi của Thư Hoàngg - Hóa học lớp 13

Lượng kẽm cần thiết để khử hết dd chứa 0,02 mol CrCl3 trong mt axit thành muối Cr2+ là

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.