Câu hỏi của Nguyễn Hoài Thu - Hóa học lớp 7

Cho phản ứng xảy ra trong bình có thể tích cố định: (CH3)2 CH4 + CO + H2

 

Phản ứng phân hủy là bậc 1. Ban đầu chỉ có ete với áp suất P0 = 300 mmHg. Sau 10 giây, áp suất của hệ là 308,1 mmHg. Tính k, t1/2 của phản ứng trên.

 •  1,36 s-1; 509,97 s 
 • 1,36 s-1; 109,27 s 
 • 3,36 s-1; 509,97 s 
 • 8,79 s-1; 123,99 s
  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: