Câu hỏi của Nguyễn Hoài Thu - Hóa học lớp 7

Phản ứng phân hủy axit nitric xảy ra theo cơ chế giả thiết sau đây:

HNO3 → HO. + NO(k1); NO2 + HO HNO(k2); HNO3 + HO H2O + NO3(k3).

Hãy áp dụng nguyên lý nồng độ ổn định đối với HO., tìm biểu thức của d[HNO3]/dt?

 •  -2k1[HNO3].(1 + k2[NO2]/k3[HNO3])-1
 • -2k1[HNO3].(1 + k3[HNO3]/k2[NO2])-1
 •  -2k1[HNO3].(1 + k2[NO2].k3[HNO3])-1
 •  -2k1[HNO3].(1 - k2[NO2]/k3[HNO3]).-1
 • Các bạn giúp mình với !!! :/
  0 câu trả lời

  Các câu hỏi liên quan khác...

  Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.

  Lượng giác
  sin cos tan cot sinh cosh tanh
  Lim-log

  Phép toán gộp

   

  α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
  ⨿
  Phép toán
  + - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
  (□) [□] {□} |□|

  Các loại hệ

  m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
  2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
  3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
  4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
  5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
  6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

  Công thức: