Câu hỏi của Nguyễn Đình Tâm - Toán lớp 8

Tìm GTNN của biểu thức: A=h(h+1)(h+2)(h+3)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.