Câu hỏi của Thái Nguyên - Toán lớp 12

\(\int\sqrt{e^x-1}dx\)

\(\int\frac{\sqrt{1+x^2}}{x^4}dx\)

    1 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.