Câu hỏi của Thái Nguyên - Toán lớp 12

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Cạnh bên SA vuông góc πđáy ABCD và SA=a. Gọi E là trung điểm CD. Mặt cầu đi qua 4 điểm S, A, B , E có diện tích Smc bằng ?

  1. A. Smc= 41πa2​​/8
  2. B. Smc= 25πa2/16
  3. C. Smc= 41πa2/16
  4. D. Smc=25πa2/8
  1. Lựa chọn 1
  2.  
  3.  
  4.  
2 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.