Hỏi bài Online

Bài 1(2đ): Tính bằng cách hợp lí:
a) 14,58.460+7,29.540.214,58.460+7,29.540.2

b) 200198+196194+...+86+42200−198+196−194+...+8−6+4−2

c) 2010.200912008.2010+2009:119992010.2009−12008.2010+2009:11999

Bài 2: (3đ)

a) Tìm 3 chữ số bên trái đầu tiên của số M biết:
M=1+22+33+...+999999+10001000M=1+22+33+...+999999+10001000

b) So sánh A=20092009+120092010+1A=20092009+120092010+1B=200920102200920112B=20092010−220092011−2

Bài 3:(4đ)
a) Cho a, b, c thỏa mãn bc(ab)(ac)+ca(ba)(bc)+ab(ca)(cb)=2013b−c(a−b)(a−c)+c−a(b−a)(b−c)+a−b(c−a)(c−b)=2013

Tính giá trị biểu thức 1ab+1bc+1ca1a−b+1b−c+1c−a

b) Cho 3x2y4=2z4x3=4y3z23x−2y4=2z−4x3=4y−3z2. Chứng minh rằng x2=y3=z4x2=y3=z4

Bài 4(4đ):

a) Tìm x biết x+11.3+x+13.5+...+x+197.99=51x|x+11.3|+|x+13.5|+...+|x+197.99|=51x

b) Tìm 3 số tự nhiên biết BCNN của chúng là 1680 và 3 số đó tỉ lệ nghịch với 15, 10, 6

Bài 5 (4đ): Cho tam giác ABC có Aˆ=30o,Bˆ=40oA^=30o,B^=40o, AD là đường phân giác. Đường thẳng vuông góc với AD tại A cắt BC tại E. Tính giá trị của CEAB+ACBCCEAB+AC−BC?

Bài 6 (3đ): Cho tam giác ABC có BC = 5 cm. Trên tia AB lấy 2 điểm K và D sao cho AK = BD. Vẽ KI // BC; DE // BC ( I; E thuộc AC )

a) CM: AI = CE

b) Tính độ dài DE + KI

Được cập nhật 1 giờ trước (21:41) 3 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: