NỘI DUNG 2: KIM LOẠI KIỀM, KIM LOẠI KIỀM THỔ - Hỏi đáp