Cảm ứng ở thực vật - Hỏi đáp

Thân và rễ của cây có kiểu hướng động như thế nào?

1 câu trả lời

Hướng động là:

1 câu trả lời

Những ứng động nào dưới đây theo sức trương nước?

4 câu trả lời

Khi không có ánh sáng, cây non mọc như thế nào?

1 câu trả lời

Các kiểu hướng động âm của rễ là:

 

1 câu trả lời

Ứng động (Vận động cảm ứng)là:

 

2 câu trả lời

Những ứng động nào sau đây là ứng động sinh trưởng?

 

1 câu trả lời

Ứng động nào không theo chu kì đồng hồ sinh học?

1 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: