Bất đẳng thức, bất phương trình - Hỏi đáp

Võ Thị Giang và tôi tham gia cuộc thi "đố bạn làm được" tổ chức chơi đây, 1 tuần chỉ 1 lần thôi, ko nhiều đâu,.....Tham gia nha, cái này là tôi với Võ Thị Giang chơi, nhưng có mấy bạn thì cuộc chơi càng vui và hấp dẫn......

Đề: tôi sẽ ra đề toán cho Võ Thị Giang và các bạn làm!!!

Luật chơi: các bạn không được cho bài làm giống nhau!!!

* Lưu ý: Có thể nhờ người khác giúp nhưng không được dùng lời giải trên mạng!!!

Cuộc chơi bắt đầu.......Mời Võ Thị Giang!!!

                                                                              

Bài 1:Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng, biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200.
Bài 2:Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật ?

Bài 3:

Tìm số tự nhiên x, biết rằng:

 12,            x  21,                  x  28 và 150 < x < 300.

Bài 4: Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.

Bài 5:

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a  15 và a  18.

Bài 6:

Hãy tính nhẩm BCNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với 1, 2, 3,... cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại:

a) 30 và 150;              b) 40, 28, 140;                      c) 100, 120, 200.

Bài 7:

Tìm BCNN của:

a) 10, 12, 15;                        b) 8, 9, 11;                    c) 24, 40, 168.

Bài 8:Tìm BCNN của:
a) 60 và 280;                b) 84 và 108;                       c) 13 và 15.

            -----------------------------------------------------------hết-----------------------------------------------------------------------

Được cập nhật 10/11/2016 lúc 21:18 4 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.

Lượng giác
sin cos tan cot sinh cosh tanh
Lim-log

Phép toán gộp

 

α β γ δ θ σ ε ω φ ϕ π μ λ Ψ ξ η χ ζ ι κ ν ψ Ω ρ τ υ Γ Δ Λ Φ Π Σ Υ Ξ ϑ Θ ς ϰ
⨿
Phép toán
+ - ÷ × = ∄ ± ⋮̸
(□) [□] {□} |□|

Các loại hệ

m×n 1×2 1×3 1×4 1×5 1×6
2×1 2×2 2×3 2×4 2×5 2×6
3×1 3×2 3×3 3×4 3×5 3×6
4×1 4×2 4×3 4×4 4×5 4×6
5×1 5×2 5×3 5×4 5×5 5×6
6×1 6×2 6×3 6×4 6×5 6×6

Công thức: